19/12/2009

túy lão

mỗ uống rượu vì muốn giải thoát
hồn lưu linh đang khát tự do
nói xong ngẩng mặt tu liên tục
lắc lắc rồi tu cạn hết vò

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP