13/12/2009

rửa tay dính máu

sư bảo này các người đao phủ
các người nên tu dưỡng thiện căn
bàn tay các người đã dính máu
hãy rửa bằng nước mắt ăn năn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP