02/12/2009

phận giunbuồn tình chẳng biết đi đâu
mò ra lạch chỗ dân câu hay ngồi
họ móc giun đất làm mồi
sinh thốt chảy máu đau ôi lưỡi mồm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP