01/04/2010

chuyện thi sĩ núi Vân Hoàn


[cố thi sĩ Hữu Loan (1916-2010); ảnh: Duy Anh]

hoa sim hỏi sao ông bảo mọc tím cả chiều hoang
ông đáp để tiếc thương người vợ chết đuối
hoa sim nói với ông thế thì được

núi hỏi sao ông lột da bóc thịt tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
núi nói với ông thế thì được

rừng hỏi sao ông cưa tay chặt chân tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
rừng nói với ông thế thì được

sông hỏi sao ông mò bắt thủy vật tôi
ông đáp để bán lấy tiền nuôi con thơ
sông nói với ông thế thì được

đất hỏi sao ông cầy sâu cuốc bẫm trên thân tôi
ông đáp để có lương thực cho con ăn
đất nói với ông thế thì được

mấy con chữ hỏi sao ông bắt chúng tôi thẳng lưng
ông đáp để ông làm thơ trung thực
mấy con chữ nói với ông thế thì được

Phật hỏi sao ông không thờ phượng tôi
ông đáp vì đã chọn thờ chữ Tâm
Phật nói với ông thế thì được

thời gian hỏi sao ông cứ vay nợ tôi
ông đáp cần để dùng vào việc làm người
thời gian nói với ông thế thì được

nói chung cuộc đời ông vô vàn cơ cực
nhưng nhiều thứ khi ông muốn là được
vì sống không trái ngược lương tâm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP