15/04/2010

tìm lá diêu bôngnghe em đi
những đâu đâu...
đến sông Bến Hải
qua cầu Hiền Lương
vào Nam
tìm lá diêu bông
chẳng biết có gặp
nhưng không thấy về

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP