06/05/2011

bệnh quêntôi nghiệp anh ấy mắc bệnh quên
quên nhân dân ta đã đẩy lui bao cuộc xâm lăng
thoát ách đô hộ của lũ con trời Trung Quốc
đã từng đánh thắng thực dân Pháp
đã từng đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược
nên anh ta chẳng thể bấu víu
vào quá khứ của một dân tộc anh hùng
để tự hào gì ráo
anh ta quên luôn tất cả những gì ông Hồ dạy dỗ
mà chỉ nhớ nhặt cái gì ăn khi đói
đi đâu cũng tươm tất áo quần
và đội mũ bảo hiểm kẻo nhỡ công an
...

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP