26/12/2008

mở

mở mắt thấy ngày mới
mở cửa thấy tuyết rơi
mở kinh thấy chân pháp
mở tim thấy em ngồi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP