03/12/2008

thơ ươn

có người ngồi bán cá ươn
nhà thơ hỏi giá mua luôn rổ về
hỏi sao than giọng não nề
làm thơ cách mạng dân chê không thèm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP