02/12/2008

này lậu

thơ có chữ, âm vận, cấu tứ
cách tân hay cổ điển tùy nghi
thơ có hồn thơ khác thơ ghép
nói xong sư xỏ dép phóng đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP