11/12/2008

trên gác

mân mê cúc bấm tay anh
đẩy ra mắng nhẹ em khanh khách cười
đút em một múi cam tươi
xong ngồi chăm chút sơn mười ngón tay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP