25/10/2011

sư kể với chịhắn than đời hắn vốn buồn
bây giờ vợ chết buồn hơn bao giờ
nhiều khi chỉ muốn vào chùa
nhưng thấy thí chủ sợ tu không thành

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP