27/01/2009

mồng một

hăm he cán bộ hậu cần
tù ăn tết vẫn mang thân tù đày
thịt to bằng đốt ngón tay
ăn xong bồi dưỡng tù cày thay trâu

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP