31/05/2014

bạn tôi



tưởng đâu bỏ mạng tình trường
tỉnh rồi mới biết bị thương thôi mà
buồn nhưng chẳng giận "người ta"
vì thấy độc ẩm vị trà vẫn ngon

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP