09/05/2014

quần hồngvừa gặp đã yêu như điếu đổ
anh ranh ma giải thích duyên lành
vườn chị phơi quần trong kiếp trước
gió thổi bay quần xuống vườn anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP