02/05/2014

chất độcquan tâm chuyện chất độc da cam
đừng quên một loại chất độc khác
thải từ bọn trí trá mị dân
dùng cảm tính để mà kiếm bạc

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP