01/05/2014

xuống tócgõ chuông nghe vọng từ âm
xếp bằng tĩnh tọa quán tâm vô thường
không lấy được người sắc hương
nên sinh xuống tóc về nương cửa chùa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP