22/05/2014

Yết Kiêulặn sông dùi sắt đục thuyền
đắm thuyền chết đuối quân Nguyên kêu gào
mộng xâm lăng giặc chìm sâu
nghìn năm sử chép công lao anh hùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP