07/05/2014

buồn chonghĩ buồn cho anh ba sàm
một công dân mạng việt nam bình thường
đăng bài thực trạng quê hương
mà bị nhà nước ngang xương bỏ tù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP