29/04/2014

đàn anh TQchúng mưu mô lấn đất lấn biển
bị bloggers yêu nước vạch trần
nên tức giận chơi trò hung bạo
mượn tay đàn em Đảng lấn dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP