10/04/2014

quạnh hiubờ hồ ngồi tịnh tâm
chim bay là đà trên mặt nước
muốn bay theo không được

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP