01/04/2014

xưa sau


Renaissance Woman - J'Gough

xưa em má đỏ môi hồng
nhưng tôi thương nhất bờ mông dậy thì
sau này em đẹp phương phi
lúc yêu tôi vẫn bấu ghì lấy mông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP