05/04/2014

cùng phốnhìn mưa nặng hạt đêm khuya
chàng lo nàng sẽ đường về ướt mưa
và trong trí tưởng mơ hồ
muốn cầm khăn đợi lau khô tóc nàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP