17/04/2014

kỳ cụcchị ngỏ ý muốn xem tạc tượng
nhà điêu khắc bèn khoái chí mời
chị đang xem bỗng nghe tượng thốt:
"ông này kỳ sao chọc phá tui?"

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP