04/04/2011

Đầu tiên họ đến bắt...

Pastor Martin Niemoller (1892-1984)Đầu tiên họ đến bắt những đảng viên đảng Cộng Sản
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên đảng Cộng Sản

Rồi họ đến bắt những đảng viên đảng Xã Hội
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải đảng viên đảng Xã Hội

Rồi họ đến bắt những công nhân nghiệp đoàn lao động
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải công nhân nghiệp đoàn lao động

Rồi họ đến bắt những người dân gốc Do Thái
Tôi không lên tiếng
Tôi đâu phải dân gốc Do Thái

Rồi khi họ đến bắt tôi
Thì chẳng còn ai nữa
để lên tiếng cho tôi

Martin Niemoller (1892-1984)

Người dịch chuyển ngữ từ bản tiếng Anh First they came...đăng trên mạng Untold Stories. Bài thơ nói về sự thụ động của giới trí thức nước Đức khi đảng Đức Quốc Xã nắm chính quyền và bắt đầu thanh trừng lần lượt những đảng phái và đoàn thể khác.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP