03/04/2011

tiếc thương Nguyễn Đức Quang


Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

chị hát lại nhạc du ca
tiếc thương anh mới vừa qua đời này
mong manh như hạt sương mai
càng cao tiếng hát càng ray rứt buồn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP