10/04/2011

luật Cộng Sảnbạn tôi bàn thêm về vụ xử
làm người thì phải có luật người
thế mà luật tòa án cộng sản
rừng rú hơn cả luật đười ươi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP