17/04/2011

chỗ trúcăn nhà chòi tềnh toàng cũ nát
chỗ nương thân kẻ viết ngoài luồng
nhếch nhác anh tự mình an ủi
nghèo nhưng còn trên đất quê hương

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP