03/04/2011

hai vợ chồng đọc TNT


dân cửu vạn Hà Nội (nguồn: Bauxite Vietnam)

chồng (chán nản) :

mặc ai chê nói xấu xa
chuyện ngồi chồm hổm dân ta thói thường


vợ (sửa lưng) :

nhưng ngồi chồm hổm lề đường
và ngồi chồm hổm chính trường khác nhau


* sau khi đọc tản văn Ngồi chồm hổm của Tưởng Năng Tiến trên blog của ông.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP