30/04/2011

cắm cờmấy ngày quyết liệt giao tranh
cuối cùng mình cũng đánh tan giặc thù
nhìn mày hăng hái dựng cờ
niềm vui ngày đó bây giờ còn đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP