12/04/2011

mừng n.n.a. có job mớimừng bạn có chỗ Dù bung
bay đâu cũng nhớ đáp vùng thơ văn
săn việc có lúc việc săn
lại thơ với rượu trong căn cứ Dù

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP