23/04/2011

valisecứ nổi hứng nàng lôi tôi dậy
cho hít hà quần áo tùy nghi
tôi là kẻ đồng hành duy nhất
ngày đêm cùng theo gót nàng đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP