15/02/2011

Allisonbà ấy từ một góc truyện ngắn
(lúc tôi nhìn thông cảm xót xa)
nói đàn ông các anh tệ lắm
không dậy nhau cấm đánh đàn bà

* sau khi đọc truyện ngắn Xóm vắng của Kim Chi trên mạng Nữ Trung Học Hồng Đức - Đà Nẵng.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP