12/02/2011

với sản phẩm quá đátkhi chế độ độc tài Mubarak quá đát
người dân Ai Cập chọn vứt bỏ nó đi
tình trạng chế độ độc tài cộng sản cũng thế
người Việt Nam ta sẽ phải làm gì?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP