18/02/2011

căn tulưu lạc thuở tóc còn xanh
sang miền đất dữ cũng đành biết sao
mới hay tâm Phật nhiệm màu
của người tu ở đất nào cũng tu

* sau khi đọc truyện ngắn Lìn Dí của Oki trên QuyênBook

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP