01/02/2011

biếm TBTvừa được ghế Tổng bí thư Đảng
ông ngồi chưa nóng đít nóng mông
kẻ nọ Tết biếu ông chậu quýt*
đểu thế thì có đáng nhốt không?

* quýt đồng âm với quit tiếng Anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP