28/02/2011

đáng không?con cá hồi hỏi anh
vì cơm áo mà chịu nhục hèn
sống thế đáng sống không?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP