17/02/2011

tại sao?nước mình không có tác phẩm lớn
thực ra chưa chứ không phải không
khi nào còn kiểm duyệt văn hóa
chúng ta còn trí tuệ cùm gông

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP