07/02/2011

đọc blogmua báo tốn mấy nghìn đồng
đọc xong rồi lại mất công chửi thề*
những chuyện lề trái ngoài lề
anh vào blog đọc hả hê vô cùng

* nhặt ý Trương Duy Nhất

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP