02/03/2011

bão giásống làm sao qua cơn bão giá
chạy chợ về chị mệt tả tơi
ôm con nhỏ vào lòng chị dỗ
mắt rưng rưng ngó đất nhìn trời

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP