30/03/2011

chữa bệnh mất ngủđể máy nhạc bản Ngậm Ngùi
xong nằm xuống ngủ gối đùi cô nương
hắn khoe ngủ mộng bình thường
vì da gối tẩm mùi hương da người

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP