31/03/2011

cõng cọptao cõng mày ở trên lưng
khôn nằm yên đấy mày đừng nhai tao
lạy Phật tôi có lòng nào
xin thiếu gia cứ giải giao cho chùa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP