13/03/2011

lời tù chính trị dự khuyết


Tranh Picasso

tù chính trị có gì mà sợ
trong tù toàn nhân sĩ quốc gia
sẽ vững chí vững lòng yêu nước
rèn luyện như được ở chung nhà

* sau khi đọc bài 24-3 xét xử Cù Huy Hà Vũ- bình luận và phán đoán của Người Buôn Gió trên blog của anh.

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP