20/03/2011

ngọn đuốc tự donghe tin sư Tây Tạng tự thiêu
phản đối quân đô hộ Trung Quốc
thầy nói đời bị trị tối tăm
nên người ấy đem thân làm đuốc

* sau khi đọc tin Một nhà sư Tây Tạng tự thiêu trên BBC Tiếng Việt

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP