18/03/2011

đừng đợi tòa xử


Ông Cù Huy Hà Vũ

họ đã bắt ông Cù trái luật
làm sao có tòa xử công bằng
hãy đòi họ thả ông lập tức
xuống đường lên tiếng nói nhân dân

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP