11/03/2011

bi-đông nước của n.n.angười lính Dù tan hàng cố gắng
cố gắng sau mỗi lần tan hàng
may có con là bi-đông nước
thấm ngọt đời trong lúc tân trang

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP