21/04/2011

dính dáng gì nhauly cạn rót đầy rồi uống cạn
đầy vơi sầu cứ đầy vơi sầu
đến khi nghe sầu nói với rượu
tao với mày dính dáng gì nhau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP