16/04/2011

thân cừu



anh van nài tôi không có tội
gã công an trừng mắt cười gằn
vừa vụt gậy đánh anh vừa quát
mày thân cừu thì phải bị chăn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP