08/04/2011

tấm gương anh hùng


Cù Huy Hà Vũ

lòng yêu nước chẳng chuyển lay
mắt nhìn bất khuất lúc tay đeo còng
thách thức tòa án bất lương
hỏi ai không phục tấm gương anh hùng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP