07/03/2011

nguyên nhân nạn đóidân đói ở Bắc Triều Tiên
vì tiền đem chế bom nguyên tử rồi
cho Kim Chính Nhật giữ ngôi
và Kim thái tử ăn chơi điếm đàng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP